Nazwa zadania:
                                           

                                           ,,Dofinansowanie żłobka z programu Maluch + 2022-2029”
                                                           Zadanie realizowane w ramach rządowego
            Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+” 2022-2029

   Zadanie związane z tworzeniem nowych miejsc opieki finansowane ze środków FERS
w ramach istniejącej instytucji polegało na zakupie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki. Dokonano zakup min.: mebli, wózków, wyposażenia wypoczynkowego, wyposażenia sanitarnego, wyposażenia kuchennego, zabawek, sprzętu multimedialnego – jako pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, tablicy informacyjnej itp.

Grupy docelowe: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone działania mające na celu utworzenie dodatkowych 18 miejsc opieki w Żłobku w Małogoszczu ze środków FERS i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Rezultatem wykonania powyższych prac jest utworzenie 18 dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach istniejącej instytucji, tj. Żłobek w Małogoszczu. Dzięki nowo utworzonym miejscom żłobek ma możliwość objęcia opieką w sumie 66 dzieci.

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia liczby dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Powstałe dzięki Programowi miejsca opieki umożliwiają aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy, ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem miejsca w instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpływa na wzrost zatrudnienia –
w wyniku zwiększenia ilości miejsc w żłobku konieczne było zatrudnienie dodatkowych opiekunów.

Wartość zadania: 139 928,29 zł, w tym:
• środki europejskie w kwocie – 115 468,82 zł
• środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich
w kwocie – 24 459,47 zł