Administracja danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek w Małogoszczu, ul. Słoneczna 18, 28-366 Małogoszcz

Inspektor danych osobowych

Aleksandra Cnota – Mikołajec, e-mail: iod@eduodo.pl

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Żłobek w Małogoszczu, ul. Słoneczna 18, 28-366 Małogoszcz. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: kontakt@zlobekmalogoszcz.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Dane osobowe dzieci rekrutujących się do żłobka, ich rodziców oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do żłobka na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • 9 ust. 2 lit h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 4. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak np. operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do procesu rekrutacji, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 8. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 9. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 10. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 11. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 12. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do żłóbka, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie,
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.